سلام رفقا تو این ویدیو قراره در مورد اینکه سون سگمنت چیه و چطور کار میکنه و ساختار درونیش با هم صحبت کنیم. این ویدیو چند قسمتی هست پس اینو نگاه کنید تا بقیه هم متوجه بشید.

حمایت تو بهترین لطفه پس از من دریفش نکن