اول یاد میگیریم رگولاتور چیه؟
بعدش میریم سرای انواع رگولاتور ها
بعدش شروع میکنیم به بررسی کردن رگولاتور های خطی
کم کم عمیق تر میشیم و ولتاژ دارپ اومت رو بررسی میکنیم
میریم سراغ حرارت تولیدی و توان مصرفی
و تمام

حمایت تو بهترین لطفه پس از من دریفش نکن